Koshin SEV-25L

 • Motor marca KOSHIN
 • 26 cc.
 • 1X1

Koshin SEM-40F

 • Motor marca MITSUBISHI
 • 79.6 cc.
 • 1.5X1.5

Koshin SERM-50V

 • Motor marca MITSUBISHI
 • 181 cc.
 • 2X2

Koshin SEV-25L

 • Motor marca KOCHIN
 • 179 cc.
 • 2X2

Koshin SEM-50X

 • Motor marca MITSUBISHI
 • 5 HP.
 • 2X2

Koshin SEV-25L

 • Motor marca MITSUBISHI
 • 5 HP.
 • 2X2
Recomendar a tus Amigos:
Tu Nombre:   Correo(s):    
# # # #